ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Inter Portfolio 1

Related Posts

Leave a Reply