พิธีเปิดศูนย์บริการบุคคลพรสวรรค์ข้ามพรมแดน International Talent Service Center แห่งแรกของธรรมศาสตร์ – PBIC

พิธีเปิดศูนย์บริการบุคคลพรสวรรค์ข้ามพรมแดน International Talent Service Center แห่งแรกของธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครพงศ์
ค่ําคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วย Mr. Lu Jinjing ผู้ก่อตั้งศูนย์ Yunnan Rongzhi International
Talent Service Co., Ltd, ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์บริการบุคคลพรสวรรค์ข้ามพรมแดน International Talent Service
Center แห่งแรกในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะ โอกาส และให้บริการการบริหารงานบุคคล แก่ผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับนานาชาติ
ทั้งในประเทศจีน ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์
สําหรับพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนของ Leader of Management Committee of China
(Yunnan) Pilot Free Trade Zone Kunming Area, ผู้บริหารจาก Kunming Chenggong Human Service Center,
คณบดีจาก Guangxi University of Nationalities และคณบดี มหาวิทยาลัยต้าหลี่ เข้าร่วมในพิธีเปิดผ่านระบบ VDO
Conference

ศูนย์ความร่วมมือ International Talent Service ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ โดยในระยะแรกจะดําเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และจะส่งเจ้าหน้าที่จากประเทศจีนมาประจําในอนาคต
อันใกล้นี้ โดยจะดําเนินการสร้าง “ฐานข้อมูลบุคคลที่มีความสามารถและระบบการบ่มเพาะความสามารถระดับนานาชาติ”
โดยมุ่งเน้นที่การผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมและการบริการงานบุคคล สอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติของจีนและไทยผ่าน
การวิจัย สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ศูนย์บริการบุคคลพรสวรรค์ข้าม
พรมแดนนี้จะช่วยพัฒนาสักยภาพของนักศึกษาของธรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องไปกับกลยุทธประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการสร้าง
และพัฒนาบุคคลพรสวรรค์ ให้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องมีการอบรมที่เข้มข้น การก่อตั้งศูนย์ดังกล่าวไม่เพียงแต่ตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาคนของประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังมีความจําเป็นต่อประเทศไทยอย่างมีนัยยะสําคัญด้วย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครพงศ์ ค่ําคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์กล่าวว่า “ศูนย์บริการบุคคลพรสวรรค์
ข้ามพรมแดน จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคนที่มีพรสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับการบ่มเพาะนักศึกษาของวิทยาลัย ให้เป็นบุคคลที่มี
ความสามารถในระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบการจ้างงานและการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป้นประโยชน์และเป็น
ต้นแบบของความร่วมือด้านการพัฒนาบุคคลระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย”
ขอบข่ายการดําเนินงานของศูนย์ความร่วมมือการบริการบุคคลพรสวรรค์ข้ามพรมแดน

 1. จัดทําฐานข้อมูลบัณฑิตและนักศึกษา ที่เรียนเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การ
  วิเคราะห์ความต้องการในการหางานของนักศึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับการจ้างงานแก่นักศึกษา การฝึกงาน และทิศทางการ
  เป็นผู้ประกอบการ นําฐานข้อมูลดังกล่าว มาสร้างระบบบริการแบบครบวงจรสําหรับการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการ
  ในประเทศจีน
 2. ตั้งทีมบริการสําหรับบัณฑิต นักศึกษา โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มในเรื่องการจัดหางาน และการเป็นผู้ประกอบการให้
  ความสามารถระดับสากล โดยมีทีมผู้ประกอบการ และบริษัท Yunnan Rongzhi International Talent Service ให้
  คําแนะนํา จัดทํา business matching กับผู้ประกอบการชาวจีน และเสนอทางเลือกในการทํางานและการร่วมทุนเป็น
  ผู้ประกอบการ แก่บัณฑิตและนักศึกษา
 3. จัดอบรม พัฒนาทักษะ ที่จําเป็นและเหมาะสมกับการทํางานในประเทศจีน และการเป็นผู้ประกอบการในประเทศจีนแก่
  นักศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Entrepreneur Team เป็น coaching
 4. สร้างโอกาสในการฝึกงาน แบบมีรายได้ให้แก่ศึกษา PBIC และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างกําลังศึกษา

รู้จีน เรียนไทย เข้าใจโลก

Related Posts

Leave a Reply