ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ | Change in interview Examination – PBIC

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ | Change in interview Examination

ประกาศการเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ตามที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดจัดสอบสัมภาษณ์รอบ Inter Portfolio 2 ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. นั้น
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ เป็นการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
According to the announcement of Pridi Banomyong International College’s Admission of new students, Bachelor’s Degree, Academic Year 2022, Round Inter Portfolio 2 regarding the interview examination on March 5, 2022 between 09:00 – 12:00 Hrs,
In order to minimize the risk of COVID-19 infection, Pridi Banomyong International College is hereby announced that the interview examination will be changed to online channels.
Further details will be announced followingly. We apologize for any inconvenience this may cause. Thank you
for your understanding.

65_ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์
Download

Related Posts

Leave a Reply