May 6, 2022

Day

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกดังในเอกสารที่แนบมา ประกาสผลการคัดเลือก-นักวิชาการเงินและบัญDownload
Read More